Kdaj, kako?

RAZPIS ZA VPIS

Objava Razpisa za vpis v elektronski obliki na spletni strani VPIS, MIZŠ in spletnem portalu eVŠ

3. februar 2023

INFORMATIVNI DNEVI

Informativni dan

17. in 18. februar 2023

PRVI PRIJAVNI ROK

E-prijava na spletnem portalu eVŠ

od 17. februarja
do 20. marca 2023

Objava podatkov prve prijave in omejitve vpisa

do 5. aprila 2023

Obveščanje kandidatov o rezultatih izbirnega postopka (sklep je objavljen na portalu eVŠ)

do 21. julija 2023

Pritožbeni rok – prvi rok

15 dni od vročitve sklepov na portalu eVŠ

DRUGI PRIJAVNI ROK

Objava prostih mest za drugi prijavni rok

18. avgust 2023

E-prijava na spletnem portalu eVŠ

od 21. do 25. avgusta 2023

Obveščanje kandidatov o rezultatih izbirnega postopka (sklep je objavljen na portalu eVŠ)

do 21. septembra 2023

Pritožbeni rok – drugi rok

15 dni od vročitve sklepov na portalu eVŠ

MOŽNOST ZAPOLNITVE ŠE PROSTIH VPISNIH MEST

Objava prostih mest v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest

22. september 2023

E-prijava na spletnem portalu eVŠ

od 22. do 25. septembra 2023 do 12. ure

Obveščanje kandidatov o rezultatih izbirnega postopka (sklep je objavljen na portalu eVŠ)

do 26. septembra 2023

VPIS V PRVI LETNIK

Vpis sprejetih v prvem roku

od 24. julija do najkasneje 17. avgusta 2023

Vpis naknadno sprejetih po prvem roku

do 30. septembra 2023

Vpis sprejetih v drugem roku

od 22. do 30. septembra 2023

Vpis sprejetih v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest

do 30. septembra 2023

Vpis naknadno sprejetih po drugem roku

do 30. oktobra 2023

Izbirni postopek

Vpisni pogoji

Univerzitetni študijski programi

V univerzitetne študijske programe Elektrotehnika, Računalništvo in informacijske tehnologije, Informatika in tehnologije komuniciranja, Telekomunikacije ter Medijske komunikacije se lahko vpiše:

  1. kdor je opravil splošno maturo,
  2. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, razen za študijski program Elektrotehnika, kjer lahko kandidat opravlja predmet Elektrotehnika tako v okviru poklicne in tudi kot predmet splošne mature,
  3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Kandidatom s poklicno maturo se priporoča, da opravijo izpit iz enega od naslednjih maturitetnih predmetov: matematika, tuj jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 60% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk;

kandidati iz točke b) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk,
  • uspeh pri maturitetnem predmetu 20% točk.

Visokošolski strokovni študijski programi

V visokošolske strokovne študijske programe Elektrotehnika, Računalništvo in informacijske tehnologije ter Informatika in tehnologije komuniciranja se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu,poklicni maturi oziroma splošni maturi 60% točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk.