Zakaj FERI?

Zato, ker si radoveden in vedoželjen. Ker imaš rad(a) druženje ob skupinskem delu. Zato, ker te zanimajo novi izzivi, znanost in iskanje odgovorov.

Ustvarjalno in inovativno

Študij na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) spodbuja ustvarjalnost in inovativnost. Velika izbira programov ponuja neskončne možnosti. Sodobne, atraktivne učne metode in visok standard opremljenosti predavalnic in laboratorijev pa naredijo študij še zanimivejši.

Univerzitetno ali visokošolsko strokovno

Izbirate lahko med univerzitetnimi (UN) in visokošolskimi strokovnimi (VS) študijskimi programi.

Na univerzitetnem študijskem programu (UN) se študenti naučijo, kako uporabiti in prenesti temeljna znanja v prakso, reševati strokovne probleme z uporabo inženirskih metod in razvijati nove rešitve. Diplomanti so dobro pripravljeni za nadaljevanje študija na podiplomski stopnji in za prehod v delovno okolje.

Na visokošolskem strokovnem študijskem programu (VS) so študijske vsebine naravnane aplikativno, manj je temeljnih in več strokovnih predmetov, ki študentom omogočajo reševanje delovnih problemov, nadgrajevanje obstoječih rešitev ter prehod v strokovno in operativno delovno okolje. Po končanem študiju imajo diplomanti konkurenčne kompetence.

Kaj je skupno vsem študijskim programom?

 • študentje pridobijo širok spekter znanj, t. j. študij je interdisciplinaren,
 • študentje se naučijo reševati različne probleme - bistvo študija ni pomnjenje, ampak razumevanje,
 • študentje se naučijo skupinskega dela,
 • študentje pridobijo sodobna znanja,
 • pridobljena znanja so mednarodno uporabna

Prihodnost potrebuje inženirje

Svet okrog nas se razvija z neverjetno hitrostjo. Skoraj vsak dan slišimo za nove tehnologije, vse širša je raba novih tehnologij, kot so umetna inteligenca, masovni podatki in internet stvari. Prihodnost napoveduje le še bolj pospešen in napreden razvoj ter s tem tudi velike izzive na vsakem koraku. Poleg tega tehnologija spreminja načine opravljanja dela in ustvarja delovna mesta, ki zahtevajo nova znanja. Da bomo vsem tem izzivom kos, potrebujemo dovolj kvalitetno in primerno izobraženega kadra, med katerimi so najpomembnejši zagotovo dobri inženirji.

Vabljeni, da na povezavi spoznate poklice iz prakse, ki jih v video zgodbah predstavljajo mladi inženirji.

Na fotografiji:
doc. dr. Aida Kamišalić Latifić,
inženirka leta 2019,
predavateljica in raziskovalka na FERI

Več kot le diploma

FERI ponuja študij s katerim boste imeli v žepu več kot samo diplomo. Ponuja izziv in veliko življenjsko priložnost hkrati pa zagotavlja zaposljivost v slovenskem in evropskem prostoru.

Vse, ki imajo veselje in interes za sodobne tehnologije, v svojem bodočem poklicu pa si želijo ustvarjalno delo, čaka prihodnost polna zanimivih izzivov.

Zaposlitvene možnosti

Obvladovanje temeljnih in praktičnih znanj iz ožjega področja stroke, kakor tudi sposobnost integracije znanj iz drugih področij, omogoča diplomantom reševanje kompleksnih inženirskih nalog.

Z zaposlitvijo diplomanti FERI nimajo težav, saj po raziskavah spadajo med 20 najbolj zaželenih profilov oz. poklicev. Potrebe gospodarstva po kadrih, kakršni so diplomanti FERI, so že vrsto let večje od števila strokovnjakov, ki so na voljo. Trendi podobno stanje napovedujejo tudi v prihodnje, saj se z nenehnim razvojem sodobne informacijske družbe potreba po tehničnih podkovanih kadrih, ki hkrati obvladajo še poslovna in organizacijska znanja, nenehno veča. To dokazujejo tudi rezultati raziskave Poklicni barometer 2020.

Pogosto zastavljena vprašanja

Če med navedenimi pojasnili ne najdete odgovora na vaše vprašanje, nas prosim kontaktirajte na referat.feri@um.si.

Splošno o bolonjskem študiju

Bolonjski študij je nov način študija, ki so ga definirale in sprejele skoraj vse evropske države. Namenjen je predvsem poenotenju procesa študija, poenotenju nazivov diplomantov in prenosljivosti kreditnih točk med vsemi univerzami, ki izvajajo svoje študijske programe po bolonjsko. Univerza, ki želi izvajati bolonjske študijske programe, mora zanje pridobiti akreditacijo, s čimer se tovrstno izvajanje programa dovoli.

Bistvene prednosti novih, bolonjskih študijskih programov napram starim so predvsem

 • primerljivost študija po vsej Evropi,
 • problemsko usmerjeno poučevanje,
 • sprotni študij in hitrejše dokončanje študija,
 • možnost izbiranja različnih izbirnih predmetov,
 • univerzalno priznavanje doseženih nazivov,
 • prenosljivost opravljenih študijskih obveznosti med vsemi univerzami.

ECTS je kratica za European Credit Transfer and Accumulation System ali evropski sistem prenosa in zbiranja kreditnih točk študija. V bistvu je enota za količino truda, ki ga mora študent nameniti za uspešno opravljanje posamezne učne obveznosti - 1 ECTS pomeni 30 ur študentovega dela

Vsak predmet oz. učna enota, ki jo lahko študent opravi v času študija, je ovrednotena s številom ECTS. Če je nek predmet ovrednoten s 6 ECTS, to pomeni, da bo moral študent (v povprečju) vložiti 6x30=180 ur svojega časa, da bo predmet uspešno opravil. V te ure je vštet celoten trud študenta, torej skupni čas, ki ga preživi na predavanjih, porabi za laboratorijske vaje, izdelavo projekta in samostojno učenje.

 • prenosljivost ECTS točk med vsemi evropskimi univerzami (ki imajo sprejete bolonjske študijske programe),
 • poljubna izbira (prosto) izbirnih predmetov v višini zahtevanega števila ECTS,
 • poenotenje števila zahtevanih ECTS med različnimi programi.

O študiju na FERI

V univerzitetni študijski program (UN) se lahko vpiše:

 • kdor je opravil maturo,
 • kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, razen za študijski program Elektrotehnika, kjer lahko kandidat opravlja predmet Elektrotehnika tako v okviru poklicne in tudi kot predmet splošne mature,
 • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

V visokošolski strokovni študijski program (VS) se lahko vpiše:

 • kdor je opravil maturo,
 • kdor je opravil poklicno maturo,
 • kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.

Tako univerzitetni (UN) kot visokošolski strokovni (VS) študij traja 3 leta oz. 6 semestrov. V tem času mora študent zbrati 180 ECTS.

Na univerzitetnem študijskem programu (UN) se študenti naučijo, kako uporabiti in prenesti temeljna znanja v prakso, reševati strokovne probleme z uporabo inženirskih metod in razvijati nove rešitve. Diplomanti so dobro pripravljeni za nadaljevanje študija na podiplomski stopnji in za prehod v delovno okolje.

Na visokošolskem strokovnem študijskem programu (VS) so študijske vsebine naravnane aplikativno, manj je temeljnih in več strokovnih predmetov, ki študentom omogočajo reševanje delovnih problemov, nadgrajevanje obstoječih rešitev ter prehod v strokovno in operativno delovno okolje. Po končanem študiju imajo diplomanti konkurenčne kompetence.

Podrobnejši opis posamezne vrste študija (UN in VS) za posamezne študijske programe najdete na predstavitvenih straneh posameznih programov.

Po uspešno končanem študiju dobi diplomant študijskih programov na FERI strokovni naziv glede na program in vrsto študija, ki ga zaključi:

Diplomanti univerzitetnih študijskih programov dobijo naziv diplomirani/a inženir/ka (UN) ustreznega študijskega programa

Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa dobijo naziv diplomirani/a inženir/ka (VS) ustreznega študijskega programa

Potrebe gospodarstva po kadrih, kakršni so diplomanti FERI, so že vrsto let večje od števila strokovnjakov, ki so na voljo. Trendi podobno stanje napovedujejo tudi v prihodnje, saj se z nenehnim razvojem sodobne informacijske družbe potreba po tehničnih podkovanih kadrih, ki hkrati obvladajo še poslovna in organizacijska znanja, nenehno veča.

Zaposlitvene možnosti so izjemne, kar lahko preverite v rezultatih raziskave Poklicni barometer 2020.

Tipične zaposlitve diplomantov študijskih programov na FERI si oglejte pri opisih posameznih študijskih programov.

Študij na FERI je zasnovan tako, da ob splošnem srednješolskem znanju (opravljena matura, poklicna matura ali katerikoli štiriletni srednješolski program pred 1.6.1995) ne predvideva posebnih predznanj. Vse, ki imajo veselje in interes za sodobne tehnologije in motivacijo za ustvarjalno delo v svojem bodočem poklicu, čaka prihodnost polna zanimivih izzivov.

ŽIVLJENJE NA FAKULTETI

Kolikokrat ste že slišali... ni jih čez študentska leta. Res je! Verjetno ne boste nikoli spoznali toliko prijateljev, preučili toliko podatkov, pridobili toliko informacijin bili tako blizu novim odkritjem, kot boste v času študija. Izkoristite svoja študentska leta tako, kot je treba! Študirajte, ko je čas za študij, in se zabavajte, ko je čas za zabavo.

Bivanje in prehrana

Več kot polovica študentov Univerze v Mariboru ni Mariborčanov. Študentski domovi Univerze v Mariboru nudijo ugodno nastanitev vsem študentom Univerze v Mariboru, ki želijo imeti v času študija optimalne pogoje bivanja in veliko priložnosti za druženja s sovrstniki. Domovi so locirani v petih študentskih naseljih v bližini fakultet in centra mesta. Stanovalcem so na voljo funkcionalno urejene enoposteljne in dvoposteljne sobe, garsonjere in apartmaji s skupno več kot 2600 ležišči.

V vseh sobah je instalirano internetno omrežje, na razpolago so parkirna mesta in pralnice. Nudi se tudi širok spekter obštudijskih dejavnosti z možnostjo uporabe študijskih, glasbenih in likovnih sob.

Urejena športna infrastruktura obsega fitnes centre v posameznih naseljih, telovadnico, zunanja športna igrišča, fitnes na prostem, ter prostore za igranje namiznega tenisa. Bivanje v študentskem domu omogoča spoznavanje študentov iz različnih okolij in njihove kulture, lajša navezovanje novih prijateljstev, medsebojno pomoč pri študiju in veselje ob druženju.

Pri iskanju ležišč pri zasebnikih si lahko pomagate s spletno stranjo Kamrica. Zasebne sobe so precej cenejše kot v Ljubljani, ponavadi pa so dovolj blizu fakultete, da se lahko razdalje premagajo peš ali s kolesom.

Za okusno in cenovno ugodno prehrano skrbijo restavracije, kjer lahko študenti prehrano delno plačujejo s študentskimi boni, ki jih subvencionira država.

Študentske skupine, organizacije in društva

Štipendije

Študentje lahko pridobijo različne štipendije od državnih štipendij, kadrovskih štipendij, Zoisovih štipendij za nadarjene in drugih.

Raziskovalno delo študentov

Večina študentov se že v času dodiplomskega študija vključuje v raziskovalno delo laboratorijev, kjer se srečajo s svojimi prvimi raziskovalnimi izzivi. Z vključitvijo v delo raziskovalnih skupin pridobivajo znanja in izkušnje pri reševanju obsežnejših in zahtevnejših raziskovalnih nalog, ob tem pa imajo pomoč izkušenih raziskovalcev. Njihove diplomske naloge so zato kakovostne, saj so praviloma logičen zaključek takšnega dela. Najboljši študentje izsledke svojega raziskovanja predstavijo tudi na mednarodnih znanstvenih srečanjih. Uspehe naših študentov najdete TUKAJ.

Ostale povezave